Длъжностни характеристики

Длъжностната характеристика e неразделна част от трудовия договор, съгласно чл.127, ал.1, т.4 от Кодекса на труда. С нея се регламентират основните права и задължения на лицето за изпълнение на конкретна длъжност, както и минималните изисквания на закона и работодателя по отношение на образованието и професионалната квалификация.
Запознаването с длъжностната характeристика срещу подпис помага в последствие да не възникнат трудови спорове относно правата и задълженията, професионалната квалификация и други. Много често този факт се подценява и пренебрегва.
Другата задача на длъжностната характеристика е да помогне на новоназначеното лице по-бързо да се адаптира към новото работно място. Ако в длъжностната характеристика е описано какви са задълженията на лицето, за какво отговаря и пред кого, какви са правата му, адаптацията ще протича значително по-бързо.
Също така длъжностната характеристика играе важна роля в първия етап на подбора на кандидати за работа. Когато още на този етап кандидатът се запознае с това, което ще се изисква от него, той може да прецени възможностите си да се справи с предстоящата работа и да продължи на следващите етапи на подбора.
Длъжностната характеристика дава възможност и за по-добър контрол и оценка за работата на лицето. За това всички основни моменти трябва да бъдат формулирани максимално конкретно.
Няма нормативни изисквания за съдържанието на длъжностната характеристика или задължителен образец. Всеки работодател сам разработва и утвърждава длъжностна характеристика за всяка длъжност.


Ако нямате възможност и не можете да направите длъжностните характеристики на Вашите служители, обърнете се към нас и направете своята заявка.

Еmail: balansi@mail.ru


Оператор въвеждане на данни

 

  © 2003 Adam Smith Center Всички права запазени

Горе